اسلم دانک برای One Can

یک زمین بسکتبال محلی به لطف Bradite One Can تغییر کرد. شورای محله برینزلی در ناتینگهام شایر با موفقیت برای کمک هزینه قرعه کشی ملی برای ایجاد امکانات بسکتبال در پارک محلی خود درخواست داده است. کار رنگ آمیزی مجدد حصار به شان مک گروری، تاجری که SM Paint و…

پست اسلم دانک برای One Can اولین بار در اخبار نقاشی و دکوراسیون ظاهر شد.

منبع