اولین محدوده رنگ بازتاب سبک هنر و صنایع دستی است


طیف رنگ‌های Arts & Crafts Debut از Morris & Co اکنون در فروشگاه‌های Brewers موجود است.

این پالت متشکل از 40 رنگ “جاودانه” از میراث غنی Morris & Co، از جمله دفترچه های یادداشت قرن 19 و طرح های ویلیام موریس مستقیماً از آرشیو گرفته شده است.

مجموعه رنگ توسط Morris & Co ،یب شده و در ،ستان تولید شده است.

این مجموعه دارای دو پایان است. مت گچی و پوسته تخم مرغ. هر دو پوشش پوشش عالی و با حداقل سطوح VOC ارائه می دهند.

هر رنگ در این مجموعه به گونه ای نامگذاری شده است که یادآور طرح یا دفترچه ثبت نام موجود در آرشیو موریس و شرکت باشد.

اشتراک در

در اخبار P&D و P&D S،w مش، شوید

آگهی:
آگهی:


منبع: https://www.paintinganddecoratingnews.co.uk/decorating-،ucts/paints-stains-lacquers/debut-paint-range-ec،es-arts-and-crafts-style/