فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو – جنرالی

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 019

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 003

بر اساس مطالعه “وضعیت کار ،یبی 2022: اروپا”، یک محل کار که قادر به انطباق با زمان جدید نیست، می تواند کارمند، را که به دنبال کارفرمایی برای ارتباط با آنها هستند دلسرد کند. همانطور که در مطالعه ای نشان داده شده است مک کینزی و شرکتکارمندان جوان (18 تا 29 سال) به طور خاص علاقه مند هستند کار هیب، زیرا آنها بر مربیگری و فرصت هایی برای تماس های جدید متکی هستند.

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 004

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 014

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 006

هنگام در نظر گرفتن ،یب بهینه دستورالعمل های جنرالی با مفهوم خود، سعی کرده ایم بر نقشی که این فضا قرار است در سال های آینده ایفا کند تمرکز کنیم. این عمدتا برای تشویق کارمندان به کار در محل است. با هدایت مفهوم مکان‌های روشن و جادار که باعث رفاه می‌شوند، طراحی هماهنگ و خنثی را در رنگ‌های گرم و همچنین در فضاهای کاری هدفمند معرفی کرده‌ایم. نتیجه تفکر انسان‌محور رنسانس نوین نیز استاندارد بالاتری از محل کار بود: تج،ات اداری ارگونومیک، نور بهتر و همچنین انتخاب وسیعی از فضاهای ملاقات غیررسمی.

طرح: محل کار. تیم طراحی: ال،اندرا چارنکا، کاتارزینا گاجوسکا-کولما، رافال میکولسکی، ال،اندرا پیو،وویچ، سیلویا ربلو، ورونیکا پاریاسزوسکا، باربارا ماجرسکا، اوا ژدرس، اورزولا دزیدزیچ، ماسیج کولاک، شالوال پیو،وویچ، میشالو پی،از، عکاسی: آدام گرزیک

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 015

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 011منبع

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 009

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 005

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 018

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 017

محل کار به تازگی طراحی دفتر را تکمیل کرده است عمومییک شرکت بیمه ایتالیایی، واقع در ورشو، لهستان. دفتر، اگرچه بسیار جادار است، اما روابط و همکاری را ارتقا می دهد. پس از سه سال کار و محدودیت های همه گیر، زندگی به شی بازسازی شده باز می گردد. مستاجر جدید آن جنرال است. فضای بزرگ به مناطق من، برای اه، مختلف ت،یم شده است و آتریوم بازطراحی شده از بهترین‌های رنسانس ایتالیا الهام گرفته است.

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 012

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 002

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 007

زم، که بیمه گر ایتالیایی استخدام کرد محل کار برای احیای دفتر مرکزی خود در یک ساختمان تاریخی در خیابان سناتورسکا، تمرکز بر بازسازی لابی داخلی بود. با گذشت سالها، فضا انسجام زیبایی شناختی خود را از دست داد و چیدمان سرد و ناخوشایند آن کارکنان را تشویق به گذراندن وقت در آنجا نمی کرد.

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 016

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 013

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 008

فضای داخلی دفتر دلپذیر در ورشو جنرالی 001