مرکز مراقبت از پوست ABEAR توسط Hoool Design

هوول دیزاین 6

سالن اصلی فضای منحنی، نگرش مثبت ،ن را منتقل می کند و قدرت زندگی را تفسیر می کند. در عین حال، منحنی همچنین نشان دهنده یک فرم فضایی نرم است که قدرت مش، فضا و زندگی را منتقل می کند. توضیحات، جلسات، وعده های غذایی ساده… کارکردهای مختلف سالن نیز نشاط را به فضا می بخشد و مصرف، نمایش و ارتباط کاملاً با هم ،یب شده اند.

هوول دیزاین 8

هوول دیزاین 13

هوول دیزاین 12

هوول دیزاین 4 1

هوول دیزاین 7

هوول دیزاین 17

هوول دیزاین 3

این پروژه برای مدیریت پوست، با استفاده از پوست چوب طبیعی، سنگ، ف،، رنگ مخصوص و سایر مواد اصلی، گسترش بافت مواد طراحی شده است. امید است که این فضا، رنگ پوست طبیعی زندگی در حال تغییر را در طول زمان نشان دهد تا مشتری، که به این فضا می‌آیند بتوانند نگرش تجربه‌ای آرام‌تر از خود نشان دهند و میل اولیه را برای احساس زیبایی در اعماق قلبشان بران،د. طراح یک فرم ساده، بی صدا و داخلی و یک نیت فضایی غنی و پویا را منتقل می کند.

هوول دیزاین 5

هوول دیزاین 16

هوول دیزاین 2

هوول دیزاین 1

هوول دیزاین 14

منبع

جریان خط متحرک فضا یک منطقه استراحت عمومی ایجاد می کند که بازدیدکنندگان می توانند توقف کنند، استراحت کنند و مراقبه کنند. ریتم و ریتم را می توان در خطوط متحرک منتهی به مناطق مختلف عملکردی نیز احساس کرد. غنای مدل‌سازی فضا نیز به خط دید جهت می‌دهد تا مخاطب، که در شرف مواجهه با شگفتی‌ها و غریبه‌ها هستند، قدرت فضا را به شدت احساس کنند.

هوول دیزاین 9

هوول دیزاین 15