یک آپارتمان مدرن در کیف – سقف های سفالی، مبلمان چوبی و کف ترازو

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 023

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 006

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 004

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 003

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 011

این آپارتمان مدرن در یکی از مجتمع های مس، جدید در کیف واقع شده است. دکوراتور داخلی او،انا ،گوپیاتوا 84 متر مربع را ایجاد کرد آپارتمان خاکینامگذاری شده از همان میوه ای که الهام بخش پالت رنگ در سراسر آن بود. در طراحی جسورانه آن می تو،د تأثیر سبک مدیترانه ای و روند رنگ سال های اخیر را احساس کنید. آشپزخانه دارای کابینت های چوبی با رنگ متوسط ​​است که با کفپوش های ترازو مشکی و کف های ترازو بژ ،یب شده است. ع، ها توسط آندری بزوگلوف.

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 010

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 002

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 001

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 012

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 019

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 005

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 024

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 008

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 022

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 018

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 007

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 016

دکور آپارتمان kyiv آشپزخانه اتاق نشیمن تراکوتا Terr،o اوکراین چوبمنبع

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 021

آپارتمان مدرن سقف های سفالی مبلمان چوبی ترازو کف 009