HMG اعتبار سبز خود را تقویت می کند

تولید کننده مستقل رنگ HMG Paints بسته بندی جدیدی را برای طیف محصولات مبتنی بر آب خود معرفی کرده است. بسته بندی جدید از محتوای بازیافتی برای ساخت ظروف استفاده می کند و فرآیند و مواد استفاده شده نیز به این م،ی است که ظرف نهایی قابل بازیافت است. محدوده جدید ظروف 2.5 لیتری و 5 لیتری از ابتدای سال …

پست HMG که اعتبار سبز خود را تقویت می کند اولین بار در اخبار نقاشی و تزئینات ظاهر شد.

منبع